Milieu

Het bewust omgaan met milieurisico’s is voor iedere organisatie een manier om haar verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu en haar omgeving te managen. ISO 14001 is de certificatienorm voor milieuverantwoord ondernemen. De norm beschrijft hoe en waaraan de organisatie moet voldoen ten opzichte van het milieu en de omgeving waarin ze opereert. Door dit te voor de eigen organisatie omschrijven en te monitoren wordt zichtbaar hoe de organisatie zijn gemaakte afspraken met betrekking tot milieu nakomt. Implementatie van een milieumanagementsysteem zorgt voor continue verbetering van de milieuprestatie, het voldoen aan wet- en regelgeving, het voorkomen van milieuschade en lagere CO2 emissies. ISO14001 is inzetbaar voor elke organisatie ongeacht haar grootte, het soort dienstverlening of het te maken product.

Scroll naar boven
Scroll naar top